a b

Artikel No

Artikel

mm

51-a-280

Teller

280

51-a-310

Teller

310

51-b-145

Teller

145

a b

Artikel No

Artikel

mm

52-a-350

Schüssel

350

52-b-270

Schüssel

270

a b

Artikel No

Artikel

mm

53-a-300

Schüssel

300

53-a-250

Schüssel

250

53-a-360

Schüssel

360

53-b-210

Schüssel

210

53-b-180

Schüssel

180

53-b-250

Schüssel

250

53-b-120

Schüssel

120

a b

Artikel No

Artikel

mm

54-a-220

Schüssel

220

54-b-160

Schüssel

160

a b

Artikel No

Artikel

mm

55-a-210

Schüssel

210

55-b-150

Schüssel

150

a b c d

Artikel No

Artikel

mm

56-a-180

Schüssel

180

56-b-120

Schüssel

120

56-c-160

Schüssel

160

56-d-130

Schüssel

130

b - c

Artikel No

Artikel

mm

57-b-335

Schüssel

335

57-c-310

Schüssel

310

a b c

Artikel No

Artikel

mm

58-a-205

Schale

205

58-b-280

Schale

280

58-c-160

Schale

160

58-c-250

Schale

250

58-c-330

Schale

330

58-c-120

Schale

120

58-c-400

Schale

400

58-c-460

Schale

460

Artikel No

Artikel

mm

59-a-280

Schüssel

280

Artikel No

Artikel

mm

60-a-260

Teller

260

Artikel No

Artikel

mm

61-a-450

Schüssel

450

Artikel No

Artikel

mm

62-a-310

Schüssel

310

62-a-290

Schüssel

290

Artikel No

Artikel

mm

63-a-450

Fischteller

450

63-a-550

Fischteller

550

Artikel No

Artikel

mm

64-a-300

Schüssel

300

64-a-340

Schüssel

340

64-a-400

Schüssel

400

64-a-450

Schüssel

450

a b

Artikel No

Artikel

mm

65-a-125

Schüssel

125

65-b-280

Fischteller

280

a b

Artikel No

Artikel

mm

66-a-180

Schüssel

180

66-b-320

Schüssel

320

Artikel No

Artikel

mm

67-a-300

Schüssel

300

67-a-250

Schüssel

250

Artikel No

Artikel

mm

68-a-255

Schüssel

255

68-a-205

Schüssel

205

a b

Artikel No

Artikel

mm

69-a-210

Schüssel

210

69-b-285

Schüssel

285

Artikel No

Artikel

mm

70-a-210

Schüssel

210

a b

Artikel No

Artikel

mm

71-a-200

Schüssel

200

71-b-155

Schüssel

155

71-b-285

Schüssel

285

a b c

Artikel No

Artikel

mm

72-a-205

Schale

205

72-b-210

Schale

210

72-c-230

Schale

230

a b

Artikel No

Artikel

mm

73-a-255

Schale

255

73-b-255

Schale

255

a b c

Artikel No

Artikel

mm

74-a-110

Schale - Birne

110

74-b-100

Schale-Apfel

100

74-b-110

Schale-Pflaume

110

a b

Artikel No

Artikel

mm

84-a-240

Schale mit Deckel

240

84-b-150

Schale mit Deckel

150

a b c

Artikel No

Artikel

mm

85-a-145

Schale mit Deckel

145

85-b-180

Schale mit Deckel

180

85-c-120

Schale mit Deckel

120

Artikel No

Artikel

mm

86-a-160

Schale mit Deckel

160

a b c

Artikel No

Artikel

mm

87-a-130

Schale mit Deckel

130

87-b-120

Schale mit Deckel

120

87-c-150

Schale mit Deckel

150

a b

Artikel No

Artikel

mm

140-a-300

Teller

300

140-b-250

Teller

250

Artikel No

Artikel

mm

141-350

Teller

350

a b c

Artikel No

Artikel

mm

142-a-180

Schale mit Deckel

180

142-b-190

Schale mit Deckel

190

142-c-120

Schale mit Deckel

120

a b

Artikel No

Artikel

mm

143-a-150

Schüssel

150

143-b-150

Schüssel

150

a b

Artikel No

Artikel

mm

144-a-160

Krug

160

144-b-200

Flasche

200

a b

Artikel No

Artikel

mm

145-a-300

Schüssel

300

145-b-225

Schüssel

225

Artikel No

Artikel

mm

150-290

Schale

290

Artikel No

Artikel

mm

151-210

Schale

210

Artikel No

Artikel

mm

152-300

Schale

300

Artikel No

Artikel

mm

153-310

Schale

310

Artikel No

Artikel

mm

154-210

Schale

210

Artikel No

Artikel

mm

155-280

Schale

280

Artikel No

Artikel

mm

156-350

Schale

350

Artikel No

Artikel

mm

157-225

Schale

225

Artikel No

Artikel

mm

175-280

Schüssel

280

Artikel No

Artikel

mm

176-340

Schüssel

340

Artikel No

Artikel

mm

177-340

Schüssel

340

Artikel No

Artikel

mm

178-a-450

Fischteller

450

178-a-550

Fischteller

550

a b

Artikel No

Artikel

mm

180-a-300

Schüssel

300

180-b-225

Schüssel

225

Artikel No

Artikel

mm

181-a-340

Teller

340

181-a-300

Teller

300

181-a-400

Teller

400

a b

Artikel No

Artikel

mm

182-a-250

Schüssel

250

182-b-250

Schüssel

250